Routing of Vegetable Production in the Nitra Region in 2002–2010

PDF

Authors: Magdaléna Valšíková, Rudolf Ryban and Katarína Srničková

Volume/Issue: Volume 17: Issue 1

Published online: 13 Jun 2014

Pages: 24–28

DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2014-0007


Abstract

The paper deals with the evaluation of the development of cultivation area and production of vegetables in different districts of the Nitra region in the period of the years 2002-2010. The region of Nitra has excellent climatic conditions for the cultivation of agricultural crops, including vegetables. Among the most widely grown vegetables belong cabbage, carrots, parsley, onions, tomatoes, peppers, red watermelons, and sweet corn.


Keywords: vegetables, production, area

PDF

References

JUREKOVÁ Z. a i. 2005. Slovenské záhradníctvo. Trendy vedy praxe a vysokoškolského vzdelávania. Nitra : SPU 2005. 216 s. ISBN 80-8069-629-2.


MERAVÁ E. a i. 2009. Zelenina - situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2008. Bratislava : VÚEPP 2009. 57 s. ISBN 978-80-8058-487-0.


Merav á E. a i. 2011. Zelenina - situačná a výhľadová správa k 31.12.2010. Bratislava : VÚEPP MPaRV SR 2011. 54 s. ISBN 978-80-8058-562-4.


RAKOVSKÁ E. 2009. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v Nitrianskom kraji za rok 2008. ŠÚ SR pracovisko v Nitre 51 Tab.


Rozborilov á E. 2010. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2010. Bratislava : Štatistický úrad SR. 2010. ISBN 748-80-8121-268-0.


SRNIČKOVÁ K. 2012. Zeleninárska produkcia v Nitrianskom kraji. Diplomová práca Nitra : SPU 2012. 96 s.


UHER A. 2011. Zelenina vo výžive a jej rizikové faktory. 2. vydanie Nitra : SPU 2011. 65 s. ISBN 978-80-552-0518-2.


VALŠÍKOVÁ M. - UHER A. 2009. Situácia v zeleninárskom sektore z pohľadu vedy výskumu a výroby v Slovenskej republike. In: Acta horticulturae et regiotecturae 2009. mimoriadne číslo s. 232-237.ISSN 1335-2563.


VALŠÍKOVÁ M. - RYBAN R. 2012. Produkcia mrkvy obyčajnej v SR. In: Zahradnictví roč. 10 2012. č. 5 s. 23-26. ISSN 1213-7596.


VALŠÍKOVÁ M. - Stano J. - Koreňová M. - Zeman . S. 2011. Vegetable production and consumption in the Slovak Republic. Výživa a zdravie. Nitra : SPU. Zborník na CD ROM. ISBN 978-80-552-0699-9.