Diagnosis Of The Impact Of The Gabčíkovo Water Project On Soil Water Regime In The Surroundings

PDF

Authors: Miroslava JARABICOVÁ, Mária PÁSZTOROVÁ, Justína VITKOVÁ and Peter MINARIČ

Volume/Issue: Volume 17: Issue 2

Published online: 03 Jan 2015

Pages: 48–51

DOI: https://doi.org/10.1515/ahr-2014-0012


Abstract

Rye Island is a unique natural formation, which lies between the main flow of the Danube River and the Little Danube River and is the largest river island in Europe. It is located in the southwest of Slovakia and with its mild to slightly warm climate is one of the most fertile agricultural areas in Slovakia. The whole Rye Island is also our greatest reservoir of quality waters used for drinking purposes, where groundwaters of Rye Island are permanently supplied with water from the Danube River. It means that as water levels in the Danube River were unstable before the construction of the Gabčíkovo Water Project, also the groundwater level faced large fluctuations. Changes occurred after putting the Gabčíkovo Water Project into service, with a decrease in groundwater levels. Thereby, the conditions for agriculture have improved and drying of surrounding protected floodplain forests has stopped. Through the present contribution we decided to analyse the impact of Gabčíkovo on soil water regime in the area of Rye Island, and evaluate the course of groundwater level, precipitation and soil water storage over time. For the representative area we chose a forest ecosystem of Král’ovská Lúka and evaluated the period 1999 to 2009.


Keywords: the Gabčíkovo Water Project, soil water regime, groundwater level, precipitation, soil water storage

PDF

References

BURGER F. 1979. Stanovenie základných hydrofyzikálnych charakteristík pórovitého prostredia v teréne. In Vodohospodársky časopis roč. 27 č. 1 1979. s.107–122.


BURGER F. 1999. Klasifikácia modelov reakcie režimu podpovrchových vôd na antropogénnu činnosť. In: Zborník z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou “Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia” ÚH SAV Michalovce Zemplínska Šírava. 1999. s. 262–267.


BURGER F. – ČELKOVÁ A. 1992. Výskyt mineralizovanej podzemnej vody v okolí VD Gabčíkovo a jej vplyv na salinizáciu pôdy. In: Zborník z konferencie SvF VUT Brno. 1992. s. 249–253.


KOSORIN K. 1997. Priestorová dynamika podzemných vôd Žitného ostrova. In Vodohospodársky časopis roč. 45 1997. s. 348–364.


KOSORIN K. 1998. Hydraulické zásady a výpočtové prostriedky optimalizácie hladinového a prietokového režimu ovládaných kanálových sústav nížinných oblastí. Bratislava : ÚH SAV 1998.


MUDRÁKOVÁ J. 2011. Diagnostika vodného režimu pol’nohospodárskych a lesných ekosystémov. Diplomová práca Bratislava : STU 2011.


MUCHA I. a i. 1992. Danubian Lowland – Groundwater Model 1. PHARE Project No. PHARE/EC/WAT/1 Workshop in Bratislava June 10–13 1992.


MUCHA I. – PAULÍKOVÁ E. – HLAVATÝ Z. – RODÁK D. – ZELINA I. 1993. Optimisation of the completion of Hydroelectric power structures Gabčikovo within the area of ČSFR from the point of view of impacts on the groundwater. Groundwater Consulting. Bratislava : Comenius University 1993.


MUCHA I. 1995. The Gabčíkovo Part of the Hydroelectric Power Project. Gabčíkovo – Nagymaros Enviromental impact Review. In: Gabčikovo Part of the Hydroelectric Power Project – Enviromental Impact Review. Bratislava : Comenius University 1995. pp. 315–322.


PORUBSKÝ A. 1971. Vodné bohatstvo Slovenska. Bratislava : VEDA Vydavatel’stvo SAV 1971. 319 s.


POSPÍŠIL P. – VASS D. – MELIORIS L. – REPKA T. 1979: Neotektonická stavba Žitného ostrova a pril’ahlého územia Podunajskej nížiny. In Minerália Slovaca roč. 10 1979. s. 443–456.


POSPÍŠIL P. – BODIŠ D. – KOVACS T. – LEŠKO A. 2000. Vplyv anizotropného prostredia na prúdenie podzemnej vody jej kvalitu a ochranu. In Podzemná voda roč. 6 č. 2 2000. s. 210–223.


ŠÚTOR J. – ŠTEKAUEROVÁ V. 2000: Hydrofyzikálne charakteristiky pôd Žitného ostrova. Bratislava : ÚH SAV 2000. 163 s. ISBN 80-968480-1-1.