The Effect Of Saline Mine Waters Discharge From Hard Coal Mine On The Ecological State Of The Vistula River

PDF

Authors: Agnieszka POLICHT-LATAWIEC

Volume/Issue: Volume 17: Issue 2

Published online: 03 Jan 2015

Pages: 43–47

DOI: https://doi.org/10.1515/ahr-2014-0011


Abstract

The aim of the study was to determine the influence of coal mine waters on water quality in the Vistula River. Water samples for laboratory analysis were collected in 2011 and 2012 on one kilometer long section of the river. Basic parameters were measured at the collection spot. The study asseses the dynamics of physicochemical water properties, fulfillment of the quality requirements necessary to introduce contaminated water into the river, water salinity, quality, and utility values. The study indicates that water quality of the Vistula River has been rapidly decreasing as a result of coal mine water introduction. Water becomes degraded, unfavourable for fish communities and unsuitable for use by people. Coal mine water contamination exceeds allowable pollution levels stated by legal regulations. Self-purification of the river is efficient as contamination levels decrease at the length of the examined section of the river.


Keywords: water quality, mine water, Vistula River

PDF

References

ALEKSANDER-KWATERCZAK U. – CISZEWSKI D. – SZAREKGWIAZDA E. – KWADRANS J. – WILK-WOŹNIAK E. – WALOSZEK A. 2010. Wpływ historycznej działalności kopalni rud Z-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy. In Górnictwo i Geologia vol. 5 2010. no. 4 p. 21–30.


BOGDAŁ A. – KANOWNIK W. – WIŚNIOS M. 2012. Zmiany wartości i stęż eń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyż yna Krakowsko-Częstochowska). In Gaz Woda i Technika Sanitarna 2012 no. 8 p. 358–361.


CHABER M. – KROGULSKI K. 1998. Problematyka wód słonych w górnictwie węgla kamiennego. In Wiadomości Górnicze 1998 no. 7–8 p. 325–332.


DULEWSKI J. – MADEJ B. – UZAROWICZ R. – WALTER A. 2010. Wpływ górnictwa na wybrane elementy środowiska z perspektywy ostatniej dekady. In Przegląd Górniczy 2010 no. 10 p. 132.


FALTA J. 2003. Operat wodno-prawny na odwodnienie Zakładu Górniczego „Silesia” i zrzut wód dołowych do wód powierzchniowych rzeki Wisły. Katowice 2003 p. 1–30.


HELIOS-RYBICKA E. – RYBICKI S. 2003. Impact of coal mining on the environmental In Poland. In: Proceedings First Conference on Applied Environmental Geology (AEGO3) in Central and Eastern Europe. Vienna 2003 p. 228–229.


KANOWNIK W. – RAJDA W. 2011. Samooczyszczanie wody potoku Pychowickiego. In Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 2011 no. 561 p. 81–91.


KANOWNIK W. – KOWALIK T. – BOGDAŁ A. – OSTROWSKI K. – RAJDA W. 2011. Jakość i walory uż ytkowe wody potoku Szczyrzawy. In Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 2011 no. 561 p. 65–81.


KANOWNIK W. – KOWALIK T. – BOGDAŁ A. – OSTROWSKI K. 2013. Quality categories of stream waters included in a small retention program. In Pol. J. of Environ. Stud. vol. 22 2013 no. 1 p. 159–165.


LAI Y. C. – TU Y. T. – YANG C. P. – SURAMPALLI R. Y. – KAO C. M. 2013. Development of a water quality modeling system for river pollution index and suspended solid loading evaluation. In Journal of Hydrology 2013 no. 478 p. 89–101.


LIPIŃKSI K. 1987. Ochrona wód przed zasoleniem. Wrocław 1987 p. 8.


PACZYŃSKI B. – SADURSKI A. 2007. Hydrologia regionalna Polski. Wody mineralne lecznicze i termalne oraz kopalniane. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. vol. 2 p. 146 2007.


PLUTA I. 2005. Wody kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – geneza zanieczyszczenia i metody oczyszczania. Katowice : Główny Instytut Górnictwa p. 6 2005.


PLUTA I. – DULEWSKI J. 2006. Wody kopalniane w świetle dawnej i aktualnej terminologii oraz ich klasyfikacji obowiązującej w górnictwie. In Wiadomości Górnicze 2006 no. 1 p. 37.


POLICHT-LATAWIEC A. 2012. Effect of treated sewage on water quality In the receiving waters. In Acta horticulturae et regiotecturae 2012 no. 15 p. 46–49.


RAJDA W. – KANOWNIK W. 2007. Some Water Quality Indices in Small Watercourses in Urbanized Areas. In Archives of Environmental Protection vol. 33 2007 no. 4 p. 31–38.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należ y spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. 2006 no. 137 poz. 984.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. U. 2008 no. 162 poz. 1008.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoż ycia. Dz. U. 2002 no. 204 poz. 1728.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem ż ycia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U. 2002 no. 176 poz. 1455.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz. U. 2011 no. 258 poz. 1550.


RÓŻKOWSKI A. – PRZEWŁOCKI K. 1974. Application of stable isotopes in mine hydrogeology taking Polish coal basin as an example. In Isotopes Techniques in Groundwater Hydrogeology vol. 1 1974 p. 481–502.


SOBOLEWSKI M. 1992. Ochrona wód przed zasoleniem. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych 1992 no. 79 p. 1–2.