Volume 16: Issue 1

Publication Date: 06 Sep 2013


Influence of Different Soil Substrates, Planting Time and Stem Cuttings Type on Vegetative Propagation and Growth Characteristics of Vitex Agnus-Castus L. / Vplyv Rôznych Pôdnych Substrátov, Času Výsadby a Typov Stonkových Odrezkov na Vegetatívne Rozmnožovanie a Rastové Vlastnosti Vitex Agnus-Castus L.

authors: Maryam I. S. Alkurdi, Sabiha S. Mustafa and Ján Supuka

keywords: Vitex agnus-castus, propagation, cuttings, soil substrates, Vitex agnus-castus, rozmnožovanie rastlín, odrezky, pôdne substráty

10–13

views: 49
downloads: 0Comparison of Volumetric and Deflametric Method with Wind Erosion Equation (WEQ) to Determine Soil Erosion by Wind Events on Selected Soil Unit / Porovnanie Volumetrickej s Deflametrickej Metódy s Rovnicou Veternej Erózie Pre Určenie Pôdnej Erózie Spôsobenej Účinkami Vetra na Vybraných Pôdnych Jednotkách

authors: Viktor Varga, Lenka Lackoóvá, Jozef Streďanský and Tomáš Urban

keywords: wind erosion, volumetric method, deflametric method, WEQ, veterná erózia, volumetrická metóda, deflametrická metóda, WEQ

18–23

views: 70
downloads: 2