Volume 16: Issue 2

Publication Date: 13 Dec 2013


CONCEPT OF INFORMATION SYSTEM FOR LAND CONSOLIDATION PROJECTS / KONCEPT INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PRE PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV

authors: Mária Leitmanová, Zlatica Muchová and Anna Streďanská

keywords: land consolidation, geographic information systems (GIS), general principles of functional organization of the territory, System OKTOPUS, pozemkové úpravy, geografické informačné systémy, všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, Systém OKTOPUS

40–43

views: 122
downloads: 2


OPTIMISATION OF GROWING CONDITIONS OF EUROPEAN MISTLETOE HYPERPARASITIC FUNGUS (PHAEOBOTRYOSPHAERIA VISCI): EFFECT OF DIFFERENT MEDIA AND ANTIBIOTICS / OPTIMALIZÁCIA RASTOVÝCH PODMIENOK PHAEOBOTRYOSPHAERIA VISCI, HYPERPARAZITICKEJ HUBY IMELA BIELEHO: VPLYV RÔZNYCH ŽIVNÝCH MÉDIÍ A ANTIBIOTÍK

authors: Ildikó Varga, Tivadar Baltazár and Miloš Pejchal

keywords: Botryosphaeriaceae, oatmeal agar, antibiotic sensitivity, biological control, Botryosphaeriaceae, ovsený agar, citlivosť na antibiotiká, biologická kontrola

44–47

views: 121
downloads: 3